ห้องเรียนปฐมวัยครูพัชรี

ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนปฐมวัยครูพัชรี


โรงเรียนวัดก้างปลา ตั้งอยู่เลขที่  175  หมู่ที่ 3  ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สำนักงนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช ขต 2

การจัดการเรียนการสอน project  approach  กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และฝึกให้ผู้เรียน  เรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  และส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันโดยการลงมือปฏิบัติจริง